זכויות יוצרים

על פי תקנון האתר המפורט, יש להדגיש כי כל שימוש של אדם פרטי, שיעשה באתר הנוכחי, יהיה למטרות אישיות בלבד. כלומר, לא יעשה שום שימוש באתר זה ובכל המפורסם בו למטרות שאינן אישיות בלבד. אתר חנות הפרחים תלתן מציג מידע שמעוגן בזכויות יוצרים המפורטים בזאת, ולא יעשה בו שום שימוש לרעה, לרבות העתקה ולקיחת רעיונות עיצוב. סימניה המסחריים של חנות הפרחים תלתן, לרבות לוגו ועיצוב האתר מעוגנים בזכויות יוצרים.

האמור לעיל וזכויות היוצרים חלים על: כל הכתוב באתר; הגרפיקה והעיצוב של האתר; כלל התמונות המופיעות באתר. שימוש במידע המופיע באתר יכול להתבצע אך ורק על ידי המורשים לכך, לרבות צוות שימור ועיצוב האתר, ובעלי חנות הפרחים תלתן.

זכות הקניין שמורה במלואה לבעלי חנות הפרחים תלתן. כל גורם באשר הוא, לרבות רוכש ו/או צד ג’ לא יכול לעשות שום שימוש באתר, או במידע וחלק מהמידע שמופיע באתר. פרט לכך, כל הזכויות שמורות לבעלי חנות הפרחים תלתן, זכויות בנוגע לכל המופיע באתר: עיצוב וגרפיקת האתר, תמונות המופיעות באתר, לוגו החנות, מידע ו/או חלק ממנו ועוד. שום זכות קניינית לא מועברת ללקוח/רוכש/צד ג’ למידע המופיע באתר חנות הפרחים תלתן.

מתוך האמור עד כה משתמע כי: אין לפרסם, לשנות, להעביר, להעתיק, לדלות מידע, למכור או להשתמש באתר ו/או כל מה שמפורסם באתר לרבות העתקת תמונות, שימוש במידע, בעיצוב, בגרפיקה, תוכן המוצע באתר ויצירות המופיעות באתר. השימוש באתר יתבצע אך ורק למטרה שלשמו הוא נועד, ועל כן, אין לנצל את תוכן האתר בחלקו או במלואו ולעשות בו שימוש שלא כדין.

בעלי חנות הפרחים תלתן הם המפעילים הישירים של האתר ואחראיים לכל המידע המפורסם בו ולהם מוקנות זכויות הקניין לכל המופיע באתר. האחריות של המשתמש באתר איננה מוטלת על הבעלים אלא על המשתמש עצמו בלבד.

חנות הפרחים תלתן, שומרת לעצמה את הזכות לפעול כנגד כל מי שיעשה שימוש בזכויות הקניין המופיעות באתר שלא כדין, בהסתמך על כל האמור לעיל.

WhatsApp WhatsApp us